Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
162
Hôm qua:
128
Tuần này:
494
Tháng này:
3022
Tất cả:
163269

KẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn năm 2021

Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức và số lượng người làm việc tại bệnh viện có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;

          Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối ới các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

          Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án xác định quy mô giường bệnh, vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn thực hiện theo cơ chế tự chủ, giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

          Căn cứ Quyết định 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Bệnh viện đa khoa thành phố xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức và số lượng người làm việc tại bệnh viện có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

2. Nguyên tắc tuyển dụng

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được giao và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh;

- Người được tuyển dụng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển và đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm;

- Đề cao vài trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

III. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẤN TUYỂN

1. Số lượng người làm việc được giao năm 2021: theo Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh là 180 người, gồm cơ cấu chủng loại:

- Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 142 người, gồm:

Bác sĩ 34, dược sĩ đại học 02, dược sĩ trung học 05, điều dưỡng 75, hộ sinh 08; kỹ thuật viên 18.

- Khối quản lý, hành chính: 25 người (bao gồm số lượng viên chức làm việc tại các phòng chức năng và ban Giám đốc):

- Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 13 người, gồm: Hộ lý 07, sửa chữa điện nước bảo trì thiết bị y tế 02 người; lái xe 02 người, bảo vệ 02 người.

2. Số lượng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có: 132 người.

- Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 108 người, gồm:

Bác sĩ 23, dược sĩ đại học 02, dược sĩ trung học 05, điều dưỡng 63, hộ sinh 05, kỹ thuật y 10.

- Khối quản lý, hành chính: 15 người (bao gồm số lượng viên chức làm việc tại các phòng chức năng và ban Giám đốc):

- Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 09 người, gồm: Lái xe 02, hộ lý 05, nhân viên sửa chữa điện nước 01, bảo trì thiết bị 01.

3. Số lượng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP còn thiếu: 48 người.

- Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 34 người, gồm: Bác sĩ 11, điều dưỡng 12, hộ sinh 03, kỹ thuật y 08.

- Khối quản lý, hành chính: 10 người (bao gồm số lượng viên chức làm việc tại các phòng chức năng và ban Giám đốc):

- Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 04 người, gồm: bảo vệ 02, hộ lý 02.

4. Nhu cầu tuyển dụng: 14 người, trong đó:

- Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 06 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):   04 người

+ Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12) :   01 người

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13) :   01 người

-         Khối hành chính: 06 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Chuyên viên (01.003) : 02 người.

+ Cán sự (01.004) : 01 người.

+ Kế toán (06.031) : 03 người.

- Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 02 người, gồm các vị trí việc làm sau:

+ Hộ lý : 02 người

IV. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

  Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;  Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:

           - Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): : Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ bác sĩ y học dự phòng; bác sĩ y học cổ truyền)

- Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.  

- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng.

- Chuyên viên (01.003): Yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành công nghệ thông tin, xây dựng đảng và chính quyền nhà nước.

          - Cán sự (01.004): Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thông tin, cao đẳng hành chính, …

          - Kế toán viên (06.031): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.

          - Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

          V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

  1. Hình thức tuyển dụng

  1.1. Đối với tuyển dụng viên chức:

  Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  1.2. Đối với tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Áp dụng hình thức xét tuyển thông qua kiểm tra, sát hạch bằng phỏng vấn trực tiếp.

2. Nội dung xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh (kể cả thời gian chuẩn bị).

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC.

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đạt kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 và cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ 50 điểm trở lên.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận kế hoạch tuyển dụng, Bệnh viện sẽ xây dựng phương án chi tiết và thực hiện quy trình tuyển dụng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh tại Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2021 của Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn.

Kính đề nghị Sở Y tế, Sở Nội vụ xem xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h