Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169914

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng viên chức năm 2021 Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn

 

BỆNH VIỆN ĐK TP SẦM SƠN

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sầm Sơn, ngày 29 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn

       

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Căn cứ Công văn số 16773/UBND-THKH ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn; Kế hoạch số 501/KH-BVSS ngày 22/9/2021 của Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Công văn số 2871/SNV-CCVC ngày 01/11/2021 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

- Số thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển: 14, trong đó:

+ Bác sĩ hạng III (V.08.01.03)                     03 người;

+ Chuyên viên (01.003)                               02 người;

+ Cán sự (01.004)                                        02 người;

+ Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)            01 người;

+ Kế toán (06.031)                                                04 người

+ Hộ lý:                                                       02 người.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký xét tuyển biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Các thành viên Hội đồng xét tuyển;

- Lưu: HĐTD.

CHỦ TỊCH HĐ XÉT TUYỂN

GIÁM ĐỐC

 

                                     (Đã ký)

 

 

   Lê Thành Đồng

 

 

 

 


Kèm theo Quyết định số:584/QĐ-BVSS ngày 29/11/2021 
QĐ PHÊ DUYỆT DS THÍ SINH ĐỦ ĐK DỰ TUYỂN VC.doc

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h