Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
169914

Phương án tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn

Căn cứ Công văn số 10318/UBND-THKH ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn năm 2019; Căn cứ công văn số 1540/SNV-CCVC ngày 15/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn; Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 như sau:

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thục hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND  ngày 12/04/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 10318/UBND-THKH ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn năm 2019;

Căn cứ công văn số 1540/SNV-CCVC ngày 15/8/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn;

Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 như file đính kèm Phương án tuyển dụng.

IMG_20190904_082408.jpg

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h